تکپرس گرد(555) کته کبابی

تکپرس گرد کته کبابی تکپرس گرد کته کبابی طرفه

توضیحات پروژه

تک پرس آلومینیومی گرد(555) کته کبابی